اولین مرحله در انتخاب کیسه استومی مناسب، گزینش بین سیستم یک‏ تکه یا سیستم دو تکه است.

سیستم یک تکه

سیستم دو تکه